Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 έως 20 Μαρτίου 2023

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109).

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν

από 1-1-2017 έως και 31-12-2017

 Η έλευση των γονέων στο σχολείο θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Διευθυντή του Σχολείου

2821063500

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 ·     Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότιέγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, τουάρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).

 ·       Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιοτου ΥΠΑΙΘ(Α.Δ.Υ.Μ.).

              (Το έντυπο αυτό δίνεται στους γονείς από το σχολείο για να συμπληρωθεί από γιατρό)

 ·       Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στοσχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

 

Όρια Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικού Σχολείου Παζινού

ΠΑΖΙΝΟΣ

Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Δ.Κ. ΑΡΩΝΙΟΥ

Χορδάκι, Καθιανά, Παζινός, Οικισμός Πολεμικής Αεροπορίας, Αρώνι, Αργουλιδές, Πιθάρι.

  ·       Επίσης είναι απαραίτητα τα τηλέφωνα και των δύο γονέων Γονέων και ένα e-mail.