Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη


Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του δημ. σχολείου ξεκινούν από τις 1 Ιουνίου και διαρκούν έως τις 20 Ιουνίου2016

από τις 12.00 έως 14.00

τηλ: 28210 63500Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:


α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.


β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.


γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), έντυπο του οποίου παραλαμβάνεται από το σχολείο


δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.


ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.