Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Αγαπητοί Γονείς της ΣΤ΄ τάξης

 Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ52/40220/Δ1/5-4-2023 Υπουργική Απόφαση,  οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης οι οποίοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 17η Μαΐου  2023.